Miasto Łomża zdecydowało się poszerzyć teren lokalnego cmentarza, dokonując zakupu działki o powierzchni pół hektara. Nieruchomość, zlokalizowana pomiędzy kościołem Bożego Ciała a cmentarzem przy ulicy Przykoszarowej, została nabyta za kwotę przekraczającą milion złotych.

Zakupiona przez miasto działka, oznaczona numerem 12457 w ewidencji gruntów i budynków, obejmuje powierzchnię 0,5053 ha. Pochodzi ona od osoby prywatnej i znajduje się w obszarze ograniczonym przez ulice Przykoszarową i Działkową. Teren ten ma zostać przeznaczony na cele publiczne – konkretnie chodzi o rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego.

Całkowity koszt transakcji wynosi 1.190.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Rozszerzenie cmentarza jest zgodne z uchwałą nr 321/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 roku. Dokument podkreślał potrzebę zwiększenia powierzchni cmentarza przy ulicy Przykoszarowej. Uchwała wskazywała na cztery działki o łącznej powierzchni blisko 2,5 hektara jako potencjalne tereny pod cmentarz. Szacunki sugerują, że na tym obszarze mógłby znaleźć miejsce prawie trzy tysiące grobów.